การจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดย ผศ.ชุมพล ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ การจัดการความรู้ KM โดยในปีนี้ได้นำเสนอเรื่อง การเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน (Sustainable tilapia farming)

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 18 – 20 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่  18 – 20 สิงหาคม สาขาวิชาพืชศาสตร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการใน กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ซึ่ง ทางสาขาวิชาพืชศาสตร์ได้จัดเตรียมฐานการเรียนรู้ ในด้านการทำการเกษตรปลอดภัย อาทิเช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ อ่านต่อ“ภาพกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 18 – 20 สิงหาคม 2559”

ภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิถีเกษตรปลอดภัย “เกษตร version 2.0 โดยคุณสุทัศน์ รงรอง”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาพืชศาสตร์ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเกษตรปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ รงรอง

อ่านต่อ“ภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิถีเกษตรปลอดภัย “เกษตร version 2.0 โดยคุณสุทัศน์ รงรอง””

ภาพกิจกรรม โครงการพืชศาสตร์สืบสานประเพณีการเกษตร : มังมูน บุญข้าว

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพืชศาสตร์สืบสานประเพณีการเกษตร : มังมูน บุญข้าว

โดยมี วิทยากร คุณนฤทธิ์ คําธิศรี คุณสุทัศน์ รงรอง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาพืชศาสตร์ อ่านต่อ“ภาพกิจกรรม โครงการพืชศาสตร์สืบสานประเพณีการเกษตร : มังมูน บุญข้าว”

ภาพบรรยาการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 27 มีนาคม 2559

 

ภาพบรรยากาศ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่เตรียมสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ซึ่งจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม AG 109  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  อ่านต่อ“ภาพบรรยาการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 27 มีนาคม 2559”