ภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิถีเกษตรปลอดภัย “เกษตร version 2.0 โดยคุณสุทัศน์ รงรอง”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาพืชศาสตร์ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเกษตรปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ รงรอง

ประธานกรรมการบริษัทดูอินไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกษตร version 2.0 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ทางการเกษตรยุคใหม่ให้กับนักศึกษาสาชาวิชาพืชศาสตร์