โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่เตรียมสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาพืชศาสตร์ จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่เตรียมสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง AG109  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ซึ่งทั้งนี้สาขาวิชาพืชศาสตร์ได้เชิญศิษย์เก่าในสังกัดพืชศาสตร์ ที่ประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ มาให้ความรู้

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เตรียมสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณืต่างๆ จากพี่สู่น้อง และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์พี่น้อง ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ ขอเชิญ นักศึกษาสังกัดพืชศาสตร์เข้าร่วม โครงการ ในวัน และเวลา ดังกล่าว

ภาพกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่เตรียมสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557

10900032_869212689802397_2629291287672213416_o

IMG_4818 IMG_4815 IMG_4811 IMG_4802 IMG_4790 IMG_4785 IMG_4781