บุคลากรสาขาวิชาพืชศาสตร์

ดร.พิจิกา ทิมสุกใส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา เทียนกล่ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์ สุรศร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา

ดร.สมชาย บุตรนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครองใจ โสมรักษ์

อาจารย์วรางรัตน์ เสนาสิงห์