ประวัติความเป็นมา

pic

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาคณะเทคโนโลยีการเกษตร(Faculty of Agricultural Technology) เดิมเป็นหมวดวิชาเกษตร ในปี พ.ศ. 2507 ได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูและมีการเปิดสอนในหลายหมวดวิชาด้วยกัน รวมทั้งหมวดวิชาเกษตร ในขณะนั้นมีอาจารย์ผู้สอนเพียงหนึ่งคนเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2513  ได้มีการยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูสกลนคร และได้มีการจัดตั้งคณะวิชาขึ้น หมวดวิชาเกษตรจึงจัดเข้าไปสังกัดในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ในปี พ.ศ. 2514 ได้เปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ  ป.กศ.สูง  เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสกลนคร  ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์สังกัดในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีในสาขาเกษตรศาสตร์ และได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาสาขาพืชศาสตร์และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร  ต่อมาได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญาสาขาพืชศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพืชศาสตร์เพื่อออกไปทำงานในเขตพื้นที่สกลนคร นครพนม และตลาดแรงงานอื่นๆ ในขณะนั้นที่มีความต้องการบัณฑิตด้านพืชศาสตร์ในจำนวนมาก จากสถานการณ์ความต้องการกำลังคนในด้านนี้เนื่องจากมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อผลิตผลสดและเมล็ดพันธุ์กันอย่างกว้างขวาง จากการผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงจึงต้องมีการเปิดสอนด้านเกษตรศาสตร์มากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้กำหนดให้แต่ละสถาบันมีแนวทางการพัฒนาสถาบันและเพื่อให้สามารถให้บริการแก่สังคมมากขึ้น จึงได้มีการจัดหน่วยงานใหม่ขึ้น คือคณะเทคโนโลยีการเกษตร  การต่อตั้งเกิดจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชาคหกรรมศาสตร์เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และคหกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ในส่วนสาขาเกษตรศาสตร์ ได้ทำการสอนทั้งในหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) และวท.บ.(พืชศาสตร์)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่คือสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 4 แขนงวิชาคือ แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช แขนงเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แขนงเทคโนโลยีประมง และแขนงเกษตรบูรณาการ  ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในขึ้นออกเป็นสาขาวิชา และการแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ออกเป็น 4 สาขาคือสาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง และสาขาเทคโนโลยีการอาหารทำการผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตรคือ พืชศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพืชศาสตร์ให้สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานได้มากขึ้นและพัฒนาหลักสูตรให้มีความแตกต่างกับสถาบันอื่นๆ คือเน้นพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซี่ยนในปี พ.ศ.2558

วิสัยทัศน์สาขาพืชศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตด้านพืชศาสตร์ให้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพและมีจิตสาธารณะ บนฐานความรู้และภูมิปัญญา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน

 

พันธกิจ สาขาพืชศาสตร์ 

  1. ผลิตบัณฑิตสาขาพืชศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะอาขีพ
  2. พัฒนาและเสริมสร้างให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยกรรม และมีจิตสาธารณะ
  3. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต